دموی ماژول تاریخ شمسی ، تاریخ قمری ، تاریخ میلادی برای جوملا

 

دموی ماژول تاریخ شمسی ، تاریخ قمری ، تاریخ میلادی برای جوملا:


عمودی:

تاریخ شمسی :
دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰
تاریخ قمری :
الإثنين / 13 صفر / 1443
تاریخ میلادی :
Sep 20 2021

افقی:

تاریخ شمسی :
دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰
تاریخ قمری :
الإثنين / 13 صفر / 1443
تاریخ میلادی :
Sep 20 2021
ساعت :