مجوز جوملا

جوملا تحت مجوز GPL منتشر شده است و همیشه تحت این مجوز باقی خواهند ماند.